เปิดบัญชีออนไลน์     

E-Open Account
เปิดบัญชีออนไลน์ แบบไม่ต้องส่งเอกสาร


กรุณาจัดเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้ ก่อนเริ่มต้นเปิดบัญชี
1.บัตรประชาชน
2.สมุดบัญชีธนาคาร
3.ลายเซ็นตนเองบนกระดาษขาว

หมายเหตุ : Cash balance เป็นบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ลูกค้าต้องวางเงินสดเพื่อเป็นหลักประกันกับบริษัทล่วงหน้าก่อนเริ่มซื้อขาย